FAİL MAİL OĞLU KAZIMOV

FAİL MAİL OĞLU KAZIMOV

 

Veb-sayt

https://orcid.org/0000-0002-5098-797X

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=d-uTkdYAAAAJ

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Lerik rayonu, Nücü kəndi

Təvəllüdü

01.11.1983

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

Elmi dərəcəsi

İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-          ixtisas şifri

-          ixtisasın adı

-          mövzunun adı

 

 

-          İxtisas: 5307.01-İqtisadi nəzəriyyə

-          Milli gəlirin qeyri-bərabər bölgüsü və onun tənzimlənməsinin  fiskal mexanizmi

 

 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-          ixtisas şifri

-          ixtisasın adı

-          mövzunun adı

 Neft qiymətləri fluktuasiyası şəraitində üzən kurs sistemi və monetar

dəyişikliklər

Neft qiymətləri fluktuasiyası şəraitində üzən kurs sistemi və monetar dəyişikliklər

5301.01“Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi 

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

16

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

4

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:

-          fəlsəfə doktorlarının sayı

-          elmlər doktorlarının sayı

 

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

Elmi əsərlərinin adları

 

Kitabları

1. “Azərbaycan iqtisadiyyatının prioritetlərinin davamlı inkişafına qeyri-səlis yanaşma”, “Optimist” MMC nəşriyyatı, 2021, 258 səh.

2. “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının elmi bazalarda bibliometrik göstəricilərinin müqayisəli təhlili”, Elm nəşriyyatı, 2018, 48 səh.

3. “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının elmi bazalarda elmmetrik göstəricilərinin müqayisəli təhlili”, Elm nəşriyyatı, 2019, 58 səh

 Respublikada və xaricdə çap edilmiş əsərləri:

4. F.Kazımov, İnflyasiya şəraitində fiskal siyasətlə monetar siyasətin qarşılıqlı əlaqəsinin nəzəri aspektləri,  AMEA-nın Xəbərləri, İqtisadiyyat seriyası 2013, №-1, 6 səh.

5. F.Kazımov, Müasir iqtisadi şəraitdə fiskal siyasətin tənzimlənməsi,   səmərəliliyi və əsas inkişaf istiqamətləri, AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun Elmi əsərləri, 2014, №-2, 7 səh.

6.      Kazımov F.M., Стимулирующие влияния фискальной политики на экономический рост и налоговые доходы в условиях глобализации,  Экономика и предпринимательство, №12 (ч.2) 2016, стр. 6

7.      Гюльалиев М., Kazımov F.M. Оценка степени неравенства в распределении национального дохода в Азербайджане (различные методы)// Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 3 (часть 1) 2018 г., стр. 16-24

8.      Gulaliyev, M., Ismayilzade, A. A., Azizov, A., Kazimov, F., & Mir-Babayev, R. Assessing the degree of inequality in the distribution of national income and its macroeconomic consequences in Azerbaijan. Amazonia Investiga, (2018), 7(17), 85-108

9.      Y Hasanli, N Hajiyev, F Kazimov. The Impact of Natural Resource Exploitation on Balanced Development with Modified Reproduction Scheme Based on Supply Chain Management, International Journal of Supply Chain Management, 2018, 8 (1), Pg. 438-443

10.  F.Kazımov, Elmi göstəricilərin nüfuzlu elmi reytinq və istinad sistemlərinə inteqrasiyası və elmi  inkişafın gələcək perspektivləri,  “ Elm tarixi və Elmşünaslıq ” beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, 2022, 10 səh.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti

1. Müxtəlif beynəlxalq və elmi jurnallar və konfranslarda məqalə və məruzələrlə çıxış etmişdir. (O cümlədən: Rusiya, Qazaxıstan)

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

Elm Tarixi İnstitutu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, AZ1143, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115,  2 – ci mərtəbə.

Vəzifəsi

AMEA, Elm Tarixi İnstitutu, Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

(+994) 0553466048

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu

fail_kazimov@yahoo.com