ELVİN BƏHRUZ OĞLU TALIŞINSKİ

 

Veb-sayt

  1. https://science.academia.edu/ETalishinski
  2. https://https://orcid.org/0000-0001-5318-5537

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü

01.06.1984

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Milli Aviasiya Akademiyası

Elmi dərəcəsi

Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru  

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-          ixtisas şifri

-          ixtisasın adı

-          mövzunun adı

 

-          5901.01 – “Beynəlxalq münasibətlər”

-          “İnformasiya mübarizəsində Azərbaycanın yeri və rolu (Şərq-Qərb kontekstində)” 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-          ixtisas şifri

-          ixtisasın adı

-          mövzunun adı

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

66

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

26

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:

-          fəlsəfə doktorlarının sayı

-          elmlər doktorlarının sayı

 

 

Əsas elmi nailiyyətləri

İnformasiya müharibəsində Azərbaycanın yeri və rolu, Milli təhlükəsizlik kontekstində informasiya təhlükəsizliyi, Müasir informasiya müharibələri və Azərbaycan

Elmi əsərlərinin adları

 

Kitabları

1. Информационная война: сущность и содержание. Ламберт Академик Паблишинг, Германия, Саарбрюккен - 2012. 105 с.

2. Современные информационные войны и Азербайджан. Мутарджим, Баку – 2016. 152 с.

3. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-2018). 100 il. Mütərcim, Bakı – 2018. 80 s.

4. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları. Ali təhsil bakalavr pilləsi üçün metodik vəsait. Jecoprint nəşriyyatı, Bakı, 2020, 128 s.

 

Respublikada və xaricdə çap edilmiş əsərləri:

1. İnformasiya müharibəsinin mahiyyəti və onun sosial-psixoloji təhlili. Müasir cəmiyyətin aktual problemləri” nə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların birinci Beynəlxalq Simpoziumunun materialları. Bakı, 2007-ci il, 29-30 oktyabr, Mütərcim. 19-25.

2. Информационная политика в системе государственного управления Азербайджанской Республики. Материалы Международной научно-практической конференции «Эффективное государственное управление: международный опыт и Казахстан». Астана, 12 декабря 2007 год, Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан. 67-71.

3. Государственное управление и вопросы информационной безопасности. Вестник Евразийской Академии Административных Наук. №3, Волгоград, 2008, Волгоградский Институт экономики, социологии и права. 46-52.

4. Information factor in establishment of the new work places in Azerbaijan Republic. International conference: Entrepreneurship, Culture and Society. Islamic Republic of Iran. Roudehen. 23 April 2008.26-34.

5. Возникновение глобально-информационного общества и место Азербайджана в нём. Университетские Научные Записки. Хмельницкий университет управления и права, Киев, 2008, «Унiверситетськi науковi записки». 464-467

6. Şəxsiyyətin formalaşmasında informasiya mədəniyyətinin rolu. Xəbərlər. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. №10, Bakı, 2009, “Elm”. 218-221.

7. İnformasiya mədəniyyəti: milli mədəniyyət kontekstində. “Qloballaşma şəraitində humanitar elmlərin aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı Avrasiya Universiteti. 15 mart 2011. 252-254.

8. Dağlıq-Qarabağ münaqişəsinin həllində informasiya amili. “Qarabağ dünən, bu gün və sabah” 10-cu elmi-əməli konfransının materialları. Bakı, 2011-ci il. 60-64.

9. Information society: contradictions and prospects of its development.  “Qloballaşma şəraitində davamlı inkişafın aktual problemləri” mövzusunda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümünə və Müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin 93 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransının materialları. 4-5 may 2011-ci il, Bakı: Azərbaycan Universiteti Nəşriyyatı, 2011. 466-469.

10. Информация как новый вид оружия. AMEA Reyasət Heyəti. Gənc alimlərin I elm festivalı. Bakı, 2011. 188-191.

11. Роль информационных технологий в развитии и науки образования.  Материалы II Международной научно-теоретической конференции «Религия, религиозность, философия и гуманитаристика в современном информационном пространстве: национальный и интернациональный аспекты». Украина, Луганск. 27-29 декабря 2011.  22-25.

12. Пропаганда как информационно-психологическое воздействие на массы. Наука в современном мире. Сборник научных трудов. Москва. Издательство «Перо». 2011. 444-448.

13. Информационная война: понятие и сущность. Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2012» — М.: МАКС Пресс, 2012. Московский Государственный Университет. 126-135.

14. Информационная культура как социальный феномен. Человек в мире культуры. Сборник материалов Всероссийской с международным участием научной конференции молодых ученых. Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург. 2012. 137-142.

15. Информационная война: война за знания. Сборник тезисов участников международной молодежной конференции «Фундаментальная и прикладная наука глазами молодых ученых. Успехи и перспективы, проблемы и пути их решения» в рамках фестиваля науки. Ульяновский Государственный Университет. 2012. 90-92.

16. Сущность информационной войны в процессах глобализации. Университетские Научные Записки. Хмельницкий университет управления и права, Киев, 2012, «Унiверситетськi науковi записки».385-390.

17. Информационная война – необратимая действительность? Коллективная монография. Национальные стратегии, идеологии и международные отношения: история, теория и современные практики - Баку: Elm və təhsil , 2012. 752 с. 428-437.

18.  Religious education: socio-philosophical and political aspect. Virtus. Scientific journal, № 22, 2018. Canada. 34-38.

19. Information security as a factor of sustainable development. Davamlı inkişafın sosial və fəlsəfi problemləri. Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2020, 312 səh. Kollektiv monoqrafiya. 273-289.

20. Политика информационной безопасности в системе государственной безопасности. Проблемы обеспечения безопасности (Безопасность–2020): материалы II Международной научно-практической конференции / Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т, Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан. – Уфа: РИК УГАТУ, 2020. – 307 с. 257-261.

21. Информационное противоборство как цель достижения государственной политики. Geostrategiya jurnalı. Mart-aprel 2020 №2 (56). “Elm və təhsil” nəşriyyatı. Bakı – 2020. 29-33.

22. Information Policy in the Field of Public Administration. Унiверситетськi науковi записки. Часопис Хмельницкого унiверситету управлiния и права, Киев, No.2 (74) 2020. 186-193.

23. Nizami Gəncəvi dövründə elmə və elm adamlarına verilən dəyər. AMEA Elm Tarixi İnstitutu. Elm tarixi və elmşünaslıq jurnalı. “Nizami Gəncəvi ili”nə həsr olunmuş Xüsusi buraxılış. Bakı, 2021, 77 s. 25-30.

24. Исследование феномена информационной войны как научный объект (в контексте 44-дневной Отечественной Войны). Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən “İkinci Qarabağ Müharibəsi yeni nəsil müharibə kimi” 44 günlük Vətən Müharibəsində qazanılan qələbənin ildönümünə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Bakı şəhəri, 21–22 oktyabr, 2021-ci il. 104-113.

25. К истории и текущей практике сотрудничества в треугольнике Россия-Азербайджан-Турция. Современная научная мысль. Научный журнал НИИ Истории, Экономики и Права. - Москва: НИИ ИЭП, 2021. - № 4. - 227 с. 169-174.

26. Информационная безопасность как основная часть национальной безопасности. Современные подходы к обеспечению безопасности: конфликты и пути их решения: сборник материалов международной научной онлайн-конференции, 17-18 ноября 2021 года/[под общей редакцией д.филос.н. (DSc), профессора, полковника Самарова Р.С.]. – Ташкент: Академия ВС РУ, 2021. – 132 с. 74-80.

27. Развитие научной коммуникации в условиях информатизации общества. Девятая международная научно-практическая конференция “Философия и культура информационного общества – 2021” (18–20 ноября 2021 года). Санкт-Петербург: тезисы докл. – СПб.: ГУАП, 2021. – 314 с. 113-115.

28. Науковедение и социальные проблемы науки – как направление теоретико-методологических исследований. AMEA Elm Tarixi İnstitutu. Elm tarixi və elmşünaslıq jurnalı. № 2(2). 2022. 51-60.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

1.      Bakı İslam Universiteti, Dinşünaslıq fakültəsi, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları fənni üzrə İctimai fənlər kafedrasının müəllimi (bakalavr).

2.      Bakı İslam Universiteti, Dinşünaslıq fakültəsi, İctimai fənlər kafedrasının müdiri.

3.      Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Tarix və Coğrafiya fakültəsi, Müstəmləkəçilik və qloballaşma tarixi fənni üzrə Ümumi tarix və tarixin tədrisi texnologiyası kafedrasının müəllimi.

Digər fəaliyyəti

1.      Təsisçi və sədr – “Elin Səsi” Milli-Mənəvi Dəyərlərimizin Qorunması İctimai Birliyi. https://mmd-tv.org/

2.      “Virtus” beynəlxalq elmi jurnalın xarici əlaqələr üzrə redaktor müavini. Nəşriyyat: NGO Sobornist (Ukraine) СPM «ASF» (Canada) ISSN 2415-3133 (Online), ISSN 2410-4388 (Print)http://conference.com.ua/ru/virtus/redakciya/

3.      Scientific Journal “University Scientific Notes” elmi jurnalının redaksiya heyətinin üzvü. ISSN 2078-9165 (Рrint) https://unz.univer.km.ua/about/edboard

4.      Elm Tarixi İnstitutunun “Elm tarixi və elmşünaslıq” elmi-nəzəri jurnalının redaktoru. https://jhsss.net/editors

5.      Elm Tarixi İnstitutunun “Sosiologiya, sosial psixologiya, siyasət” elmi araşdırmalar jurnalının baş redaktorunun müavini. https://sosiologiya-jurnali.az

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

Elm Tarixi İnstitutu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, AZ1143, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115,  2 – ci mərtəbə.

Vəzifəsi

AMEA, Elm Tarixi İnstitutu, Elmşünaslıq və elmin sosial problemləri şöbəsinin müdiri

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

(+994) 050 440 39 54

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu

e.talishinski@inbox.ru