ELM TARİXİNİN NƏZƏRİ VƏ METODOLOJİ PROBLEMLƏRİ ŞÖBƏSİ

Struktur bölmənin rəhbəri: BAYRAM NURƏDDİN OĞLU QULİYEV

 

Elmi işçi: NOVRUZ AĞAGÜL OĞLU NURİYEV

 

Kiçik elmi işçi: SOLMAZ NAZİM QIZI NAMAZOVA

 

İşçilərin ümumi sayı: 3

Əsas fəaliyyət istiqamətləri: 

Elm və texnika tarixinin öyrənilməsinin yeni metodlarının inkişafı;

Elm və texnika tarixində riyazi metodlar və modelləşdirmə;

elm tarixinin nəzəri və metodoloji problemlərinin işlənməsi;

elmşünaslıq üzrə araşdırmalarının metodologiyası;

elmi-tarixi faktların fəlsəfi dərki və ictimailəşdirilməsi;

elm və texnika tarixinin araşdırılma texnologiyalarının digər innovativ metodları.Əsas elmi nəticələri: Təbiət və dəqiq elmlərin nəzəriyyəsi və metodologiyası sahəsində məqalələr dərc edilmişdir.

 

Tel.: (+994) 50 585 31 13
Elektron poçtu: bayramqulusoy@yahoo.com