BAYRAM NURƏDDİN OĞLU QULİYEV

 

Veb-sayt

  1. https://science.academia.edu/BayramQuliyev
  2.  https://www.researchgate.net/profile/Bayram_Quliyev
  3. https://orcid.org/0000-0001-5041-3645
  4. https://publons.com/researcher/3154693/bayram-quliyev/

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Cəbrayıl şəhəri

Təvəllüdü

20.03.1986

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru  

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-          ixtisas şifri

-          ixtisasın adı

-          mövzunun adı

 

-          5509.01 – “Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları”

-          “İngilisdilli tarixşünaslıqda Elxanilər dövrü Azərbaycan mədəniyyəti” 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-          ixtisas şifri

-          ixtisasın adı

-          mövzunun adı

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

38

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

15

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:

-          fəlsəfə doktorlarının sayı

-          elmlər doktorlarının sayı

 

 

Əsas elmi nailiyyətləri

XIII-XV əsrlər Azərbaycan tarixi, Moğollar, Elxanilər, , Kitabi Dədəm Qorqud, Tibb tarixi, Azərbaycan mədəniyyəti tarixi

Elmi əsərlərinin adları

 

Kitabları

1. Azərbaycan tibb tarixinin qaynaqları və tarixşünaslığı. Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2019, 288 s.

2. “Kitabi Dədəm Qorqud” və onun “Türkmən Səhra” nüsxəsi (transliterasiya, fotofaksimilə, qeyd və şərhlər). Ankara, Türkkitab.Az., 2020, 136 s.

 

Respublikada və xaricdə çap edilmiş əsərləri:

1. Azərbaycanın böyük elm xadimi Nəsirəddin Tusi // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2014, №3, səh. 157-162.

2. Elxanilər dövründə Azərbaycanın dini və xatirə tikililəri (ingilisdilli tarixşünaslıq üzrə) // Azərbaycan xalçaları, c 5, Bakı, 2015, № 17, səh. 86-91

3. XIII – XIV əsrlər Azərbaycanın musiqi tarixi (ingilisdilli tarixşünaslıq əsasında) // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2015, №4, səh. 134-138

4. XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycanda tibb elmi (ingilisdilli tarixşünaslıq üzrə) // Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XX respublika elmi konfransının materialları (toplu). I cild. Bakı, 2016, səh. 495-497

5. История архитектуры Азербайджана в XIII – XIV веках (по англоязычной историографии) // Третьих Всероссийский (с международным участием) историко-этнографические чтения посвященные памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича. (Сборник) ч1. M, 2016, стр.  181-186

6. Büyük İslam âlimi, bilim ülkesinin şahı - Nasirüddin Tusi // Yeni Türkiye. Orta doğu özel sayısı – IV. Ankara, 2016, sayı 85, sayfa. 587-593

7. К Описанию Архитектуры Азербайджана В Периоды Ильханата (по англоязычной историографии) // Сборник научных работ «Гилея: научный вестник». Киев, 2016, Выпуск 111 (8), стр. 140-142

8. Elxanilər dövründə Azərbaycanda tibbi biliklər  (ingilisdilli tarixşünasliq əsasinda) // Gənc alimlərin I beynəlxalq elmi konfransı (toplu). I hissə. Gəncə, 2016, səh. 164-167

9. Şəms Təbrizi və onun təsəvvüfə dair bəzi fikirləri (ingilisdilli tarixşünaslıq üzrə) // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Tarix institutu. Elmi əsərlər. Cild 59, Bakı, 2016, № 1, səh. 24-30

10. Elxanilər dövründə Azərbaycanda təhsil  (ingilisdilli tarixşünaslıq əsasında) // “Müstəqil Azərbaycanın 25 il ərzində keçdiyi tarixi yol” mövzusunda keçirilən elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2016, səh.

73-75

11. Şəmb-e Qazan kompleksi və onun Azərbaycan təhsil sistemində yeri (ingilisdilli tarixşünaslıq əsasında) // Tarix və onun problemləri. Bakı, 2017, №1, səh. 287-290

12. XIII-XIV əsr Azərbaycan ədəbiyyati tarixi (ingilisdilli tarixşünasliq üzrə) // Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri VIII beynəlxalq konfransının materialları. Bakı, 2017, səh. 479-480

13. XIII-XIV əsrlər Azərbaycan mədəniyyətinin ingilisdilli tarixşünasliqda əksinə dair // Tarix və onun problemləri. Bakı, 2017, №3, səh. 315-319

14. Elxanilər dövrü Azərbaycanın xəttatliq və  miniatür tarixinə qissa bir nəzər (ingilisdilli tarixşünasliq üzrə) // Azərbaycan xalçaları, c 7, Bakı, 2017, № 24, səh. 125-129

15. XIII – XIV əsrlər Azərbaycan hüquq tarixinə qisa bir nəzər // Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan respublikasının beynəlxalq cəmiyyətə inteqrasiyası və hüquqi dövlət quruculuğunda hüquq elminin müasir İnkişaf tendensiyaları” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-Praktiki konfrans. 14 dekabr 2018-ci il, səh. 259-261

16. Orta əsrlər Azərbaycan tarixinə dair xarici tarixşünaslığa tənqidi bir baxış // Yeni Türkiye. Azerbaycan özel sayısı – II. Ankara, 2019, sayı 108, 14-29

17. “Kitabi Dedem Korkut”un Şimdiye Kadar Az Araştırılmış, Çelişkili Bazı Konuları Üzerine Bir Değerlendirme // Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni ve Deli Dönmeze Ad Verme Çalıştayı`nın Betiği, İstanbul, Kutlu Yayınevi, 2020, s. 49-56

18. Характеристика науки в период Ильханата // Международной научной конференции  Института истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН  (30 mart-3 aprel 2020-ci il) 

19. Dede Korkut Kitabı üzerine Araştırmalar // Türk Söz İle Kültür Varlıklarının İzinde. Türkbilim Araştırmaları Dizisi. Birinci Kitap. Baş Editör: Timur Kocaoğlu.  İstanbul, Kutlu Yayınevi, 2020

20. The Technical and Natural science in period of İlkhanates // Collection of Materials of The international Online Symposium "Kazakhstan and the Turkic world: actual problems in the field of social sciences" (27 April 2021)  Нұр-Сұлтан, 2021

21. Mirzə Rəfianın “Dəsturül-müluk” əsəri Azərbaycan hüquq tarixinin öyrənilməsi üçün mənbə kimi // Hüquqi Müstəvi. Bakı, 2021, № 2(6)

22. Orta əsrlərə dair Qaynaqlarda Azərbaycan, İran və onların əhalisi // Azərbaycan Araşdırmaları. Təbriz, 2021, № 3

23. The basics and principles of the methodology of the History of Science // “Elm tarixi və elmşünaslıq: fənlərarası tədqiqatlar” mövzusunda II Beynəlxalq elmi konfransın materialları (15 oktyabr 2021). Bakı, 2021

24. Türkçenin ortak Latince alfabesi ve bu alfabeye göre orhun yazıtlarının harf çevirileri ve çevri yazıları üzerine // Türkbilimde Arayışlar: Timur Kocaoğlu Armağanı, Birinci kitap. Editör Aleyna malkoç. İstanbul, Kutlu Yayınevi, 2022

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

1.      Xəzər Universiteti, Tarix və Arxeologiya Departamentində müəllim.

Digər fəaliyyəti

1.      Müxtəlif beynəlxalq və elmi jurnallar və konfranslarda məqalə və məruzələrlə çıxış etmişdir. (O cümlədən: Rusiya, İran, Türkiyə və...)

2.      Beynəlxalq jurnallarda rəyçi, JHSSS jurnalının baş redaktorunun müavinin

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

Elm Tarixi İnstitutu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, AZ1143, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115,  2 – ci mərtəbə.

Vəzifəsi

AMEA, Elm Tarixi İnstitutu, Elm tarixinin nəzəri və metodoloji problemləri şöbəsinin müdiri

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

(+994) 050 585 31 13

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu

bayramqulusoy@yahoo.com