TƏBİƏT VƏ DƏQİQ ELMLƏR TARİXİ ŞÖBƏSİ

Struktur bölmənin rəhbəri: VÜSALƏ ŞAHİN QIZI HƏSƏNOVA

 

Аparıcı elmi işçi,dossent: NAZİLƏ BAĞIR QIZI SOLTANOVA 

 

Elmi işçi: OSMANOVA AYBƏNİZ HƏMZƏ QIZI

 

Kiçik elmi işçi: FƏTƏLİYEV VAHAB SƏFƏRƏLİ OĞLU

 

İşçilərin ümumi sayı: 4

Əsas fəaliyyət istiqamətləri: 

Təbiət, dəqiq və texniki elmlərin inkişaf mərhələləri, qədim sivilizasiyalarda elmi və texniki inkişaf;

Antik dövrdə elm və texnika; orta əsrlər Müsəlman Şərqində elmi –texniki biliklər və nailiyyətlər;

elmi araşdırmaların yeni prinsipləri;

elm və texnikanın prioritet istiqamətləri.Əsas elmi nəticələri: Təbiət və dəqiq elmlərin genezisi və müasir durumu öyrənilir. Azərbaycanda coğrafiya, biologiya, fizika, kimya və astronomiya üzrə oçerklər nəşr olunmuşdur. Hazırda tibb və riyaziyyat elmlərinin tarixi üzrə araşdırmalar aparılır.

 

Tel.: (+994) 55 227 71 77

Elektron poçtu: vhasanova@yahoo.com