QULİYEV ELXAN RZA OĞLU

 

Veb-sayt

1. https://orcid.org/0000-0002-9226-8877

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Sabirabad şəhəri

Təvəllüdü

24.09.1970

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Tərbiyət-Müdərris Universiteti

Təhsil pilləsi

Magistratura

Magistratura elmi işin  mövzusu:

 

      -  ixtisas şifri

      -  ixtisasın adı

      - mövzunun adı

 

 

-          HSM 07000 – Tarix

      HSM 070011 – Yaxın və orta şərq tarixinin (İranın islamdan

         sonrakı tarixi)

-   “1905-1911-ci illər İran məşrutə inqilabında Qafqazın rolu”

Hal-hazırda təhsil aldığı təhsil pilləsi və təhsil müəssisəsinin adı

Doktorantura (PhD), AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu

Namizədlik (PhD)

 dissertasiyasının mövzusu:

 

      -  ixtisas şifri

      -  ixtisasın adı

      - mövzunun adı

 

Müdafiə mərhələsində

 

-          5509.01 – “Tarixşünaslıq və mənbəşünaslıq”

-          “XIII-XIV-cü əsrlərdə Azərbaycanda elm və mədəniyyət  (farsdilli əlyazmalar əsasında)”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

15

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

3

Əsas elmi nailiyyətləri

XIII-XIV-cü əsrlər Azərbaycan tarixi, Elxanilər, Azərbaycan elm və mədəniyyət tarixi

Elmi əsərlərin adları

Kitabları:

1.“XIII-XIV-cü əsrlərdə Azərbaycanda elm və mədəniyyət  (farsdilli əlyazmalar əsasında)”, Bakı “Elm və təhsil”, 2021, 266 s.

Respublika və xaricdə çap edilmiş əsərləri:

2.Xacə Nəsirəddin Tusi və Marağa rəsədxanası, Bakı: Tarix və onun problemləri – nəzəri, elmi, metodik jurnal – 2011, No 1 – c.25-31. 

3.Əllamə Şəmsəddin Məhəmməd ibn Mahmud Amulinin “Nəfais əl-fünun fi ərais əl-uyun” adlı əsəri orta əsr Azərbaycan, islam mədəniyyəti tarixi üzrə mənbə kimi, Bakı Universitetinin xəbərləri, humanitar elmlər seriyası, No 3, 2011, s. 174.

4. XX-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatı, “El səsi” jurnalı, İran, Tehran, Tərbiyyət Müdərris Universiteti, Gwney Azərbaycan tələbələri tərəfindən nəşr edilən aylıq dərgi, No 2, mehr ayı 1380 (2001), s. 5-8.

5. “Qarabağnamələr” kitabı ilə tanışlıq, İran, “Kitabi-mah” jurnalı, tarix və coğrafiya, beşinci il, No 10-11, avqust və sentyabr 2002, s. 21-29.

6. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində ermənilər tərəfindən məhv edilmiş maddi və mənəvi mədəniyyət abidələri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Elm Tarixi İnstitutu

Qarabağ Tarixinin Aktual Problemləri (Məqalələr toplusu)-Bakı, 2021, Avropa nəşriyyatı, 156 s.

7. Azərbaycanda elm tarixi üzrə ərəb və farsdilli qaynaqlar, Elm Tarixi və Elmşünaslıq, Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, JHSSS № 1 (1) / 2021, 22 aprel, s 81-93.

8. Nizami Gəncəvi yaradıcılığında insan kimliyini formalaşdıran amillər, AMEA Elm Tarixi İnstutu

Elm Tarixi və Elmşünaslıq

“Nizami Gəncəvi ili”nə həsr olunmuş xüsusi buraxılış, Bakı 2021, s. 58-70.

9. Elxani, Cəlairi, Teymuri, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu və Səfəvi padşahlarının möhür yazıları, Niğde Ömer Halısdemir Üniversitetsi, Kazak Ulusal Kızlar Pedogoji Üniversitesi, Bakü Avrasiya Üniversitesi / VIII. Uluslarası Türk Dünyası Araşdırmaları Sempozyumu, 02-05 Hazıran 2021 – Niğde, Bildiriler Kitabı Cilt III (www.utudas.org), s. 409-420.

10. Tibb elminin inkişafında müsəlmanların rolu, Dr.Zikrullah Məhəmmədinin “Qərbin oyanışında islam mədəniyyəti  və sivilizasiyasının rolu” adlı kitabından iqtibas və şərh, AMEA – Sosial Elmlər, No 1, Bakı “Elm” 2021, s. 40-50.

11. Nizami Gəncəvinin irfani və dini-əxlaqi baxışları, Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu, “Dini-irfani və fəlsəfi konteksdə Nizami Gəncəvi yaradıcılığı” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları, Bakı – 2021, s....

Digər fəaliyyəti

20 ildən çox tərcümə fəaliyyəti, Müxtəlif beynəlxalq və elmi jurnallarda məqalə və məruzələrlə çıxış etmişdir. (O cümlədən: Türkiyə, İran)

Əsas iş yeri və ünvanı

Elm Tarixi İnstitutu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, AZ1143, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115, 2-ci mərtəbə.

Vəzifəsi

AMEA, Elm Tarixi İnstitutu, Tarixşünaslıq və mənbəşünaslıq, elmi işçi

Xidmət tel.

 

Mobil tel.

(+994) 070 712 90 96

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu

Elkhan2000@yanoo.com