RÖYA KAMİL QIZI MİRZƏBƏYOVA

 

Veb-sayt

  1. https://www.researchgate.net/profile/Roya-Mirzabayova
  2.  https://orcid.org/0000-0002-1614-5103

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Quba şəhəri

Təvəllüdü

25.07.1992

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

Elmi dərəcəsi

 

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-          ixtisas şifri

-          ixtisasın adı

-          mövzunun adı

 

-          7214.01 – “Dinin tarixi və fəlsəfəsi”

-          “VIII-XIII əsrlərdə İslam dünyasında elm (İngilisdilli mənbəşünaslığı əsasında)” 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-          ixtisas şifri

-          ixtisasın adı

-          mövzunun adı

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

20

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

4

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:

-          fəlsəfə doktorlarının sayı

-          elmlər doktorlarının sayı

 

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycanda elm tarixi, Orta əsrlərdə İslam dünyasında elm (ingilisdilli qaynaqlar əsasında)

Elmi əsərlərinin adları

 

Kitabları

1. Azərbaycanın iqtisadiyyat tarixi və tarixçiləri. Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2016, 164 s.

2. “Kimyanın tarixinə dair oçerk. (həmmüəllifliklə) Bakı: “Elm”, 2018, 152 s.

3. Azərbaycan tibbinin korifeyləri. Bakı, “Elm və təhsil”, 2020, 601 s. (Tərcüməçi-redaktor)

4. Akademiya - sənədlər külliyatı: qərarlar, protokollar, yazışmalar (1920-1991). 2 cilddə. I cild (1920-1957-ci illər)Bakı, Elm Nəşriyyatı, 2020,        1008 s. (Tərcüməçi-redaktor)

5. Akademiya - sənədlər külliyatı: qərarlar, protokollar, yazışmalar (1920-1991). 2 cilddə. II cild (1958-1991-ci illər), Bakı, Elm Nəşriyyatı, 2020,        784 s.  (Tərcüməçi-redaktor)

 

Respublikada və xaricdə çap edilmiş əsərləri:

1. Sivilizasiyalararası dialoq və elm. International Youth Forum. Integration Processes of the World Science in the 21th century, 10-14 October, 2016, Ganja, Azerbaijan,  p.382-384.

2. Azərbaycanda iqtisadi fikrin təşəkkülündə islami dəyərlərin rolu. “İslam həmrəyliyi-2017: reallıqlar və perspektivlər” mövzusunda Respublika elmi-metodiki konfransının materialları, 24-25 aprel 2017, “Bakı Universiteti”, s.303-305.

3. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə sosial-iqtisadi islahatlar.“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: tarixi retrospektivlik və müasirlik” mövzusunda elmi konfransın materialları, 20 fevral 2018, “Elm və Təhsil”            s.106-114.

4. “Medieval Economic Thought of Azerbaijan”. “Elm tarixi və elmşünaslıq: fənlərarası tədqiqatlar” mövzusunda keçirilmiş I beynəlxalq elmi konfransın materialları, 29-30 oktyabr  2018, “Elm və Təhsil”, s.275-276.

5. Eduard Qranvil Braunun hürufilik təriqətinin əsas doktrinaları və hürufi ədəbiyyatına dair bəzi qeydləri”. “Sivilizasiya” elmi-nəzəri jurnal, Bakı Avrasiya Universitetinin nəşri, Cild 8 № 3 209 (43), s. 32-40  

6. İslam Rönesansında birlikte yaşama tecrübesini etkileyen temel faktörler. IV Uluslararası Mersin Sempozyumu, 22-24 Ekim, 2020, Mersin, Türkiye, Bildiri Özetleri kitabı, Mer-Ak Mersin Akademi yayınları, s.82-84       

7. Islamic Perspective on Logic in the Philosophy of Bahmanyar al-Azerbaijani.    Al-Farabi Journal 8th International Conference on Social Sciences, 21-22 July, 2020, Almaty, Kazakhstan, Al-Farabi Publishing House, s.170-175

8. “Azerbaijan on the Great Silk Road between China and Europe (Historical Survey)”. Association for Trans-Eurasia Exchange and Silk-Road Civilization Development, Beijing, China, January 23-24, 2021

9. Yan Rıpkanın tədqiqatlarında Azərbaycan Məktəbi və Nizami Gəncəvi. Elm Tarixi İnstitutu və Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun birgə təşkilatçılığıyla “Nizami irsinə fəlsəfi baxış və universal dəyərlər” mövzusunda beynəlxalq konfrans, Bakı, Azərbaycan, 14 iyun, 2021, s.194-199.

10. Orta əsrlərdə dünyəvi elmlərin İslam mədəniyyətində birgəyaşayışa təsiri.    Din Araşdırmaları 1(6) 2021 s.327-336.

11. Contributions of Turks to World History of Science: Mathematics in the Middle Ages. Pedaqoji Universitetin xəbərləri, 2020, C.68, №3, s.96-107.    

12. “Azerbaijan on the Great Silk Road between China and Europe (Historical Survey)”. Association for Trans-Eurasia Exchange and Silk-Road Civilization Development, Beijing, China, January 23-24, 2021.        

13.“Azərbaycan Məktəbi” və Nizami Gəncəvi yaradıcılığının təhlili Yan Rıpkanın araşdırmalarında. Elm Tarixi və Elmşünaslıq jurnalı, “Nizami Gəncəvi ili”nə həsr olunmuş xüsusi buraxılış, Sentyabr 2021, s.44-49

14. In the Light of Ibn Al-Haytham: Scientific Method and Experimental Testing. “Elm tarixi və elmşünaslıq: fənlərarası tədqiqatlar” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 15 oktyabr, 2021, s.256-261

15. The Concept of Happiness in the Philosophy of Nasir al-Din al-Tusi. Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 11 (3) 2021, p.1245-1257 (WEB OF SCIENCE)

 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

Elm Tarixi İnstitutu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, AZ1143, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115,  2 – ci mərtəbə.

Vəzifəsi

AMEA, Elm Tarixi İnstitutu, Tarixşünaslıq və mənbəşünaslıq şöbəsi, elmi işçi

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

(+994) 050 595 45 77

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu

royamirzabayova@gmail.com