ZAUR ƏLİRZA OĞLU MƏMMƏDOV

 

Veb-sayt

  1. https://science.gov.az/az/forms/doktora-nauk-instituta-istorii-nauki/3114 
  2. https://www.researchgate.net/profile/Zaur-Mammadov/stats/report/weekly/2022-02-27 
  3. https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-3953-0175 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Lənkəran şəhəri

Təvəllüdü

21.03.1965

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Hüquq elmləri doktoru  

Elmi rütbəsi

Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-          ixtisas şifri

-          ixtisasın adı

-          mövzunun adı

 

-          5615.01 – Mülki proses

-          Mənəvi zərərə görə kompensasiya tələbinə baxılmasının prosessual xüsusiyyətləri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-          ixtisas şifri

-          ixtisasın adı

-          mövzunun adı

      - 5608.01 - Mülki hüquq; sahibkarlıq hüququ; ailə hüququ;   beynəlxalq xüsusi hüquq

      - Notariat hərəkətlərinin aparılmasının təkmilləşdirilməsi problemləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

107

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

23

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:

-          fəlsəfə doktorlarının sayı

-          elmlər doktorlarının sayı

                                                                                                                1                                                                                                            

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 İlk dəfə olaraq Azərbaycanda  notariatın  tarixini  və notariat  fəaliyyətinin  hüquqi  əsaslarını  tədqiq etmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

 

Kitabları

1. Mənəvi zərərin kompensasiyası. Bakı: “Təknur” nəşriyyatı, 2009, 198 s.

2. Azərbaycanda notariat. Bakı: Təknur, 2010, 160 s.

3. Notariat fəaliyyətinin hüquqi əsasları. Bakı: Təknur, 2011, 160 s.

4. История развития нотариата и нотариальной науки в Азербайджане. Баку: Европа, 2017, 384 с.

5. Hüquq elminin təşəkkülü, formalaşması və inkişafının xüsusiyyətləri" (tarix və müasirlik). Bakı: Təknur, 2020, 156 s.

Respublikada və xaricdə çap edilmiş əsərləri:

1. Правовые основы нотариальной деятельности: сравнительный анализ законодательства Азербайджанской Республики и Кыргызской Республики // Сборник Трудов международной научно-практической конференции "Диалог исследователей и экспертов - возможности интеграционного развития стран СНГ". Бишкек, 3-7 сентября 2019 г., с. 90-95.

2. Notarial actions: a comparative analysis of the legislation of the Azerbaijan Republic and the Member States of the Commonwealth of Independent States // - Mexico: Revista "Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores". Year VI, Special Edition, December 2019,  Article number 25,  p. 1-31.   

3. Hüquq elminin növləri. Bakı: Qanun, 2019, № 8, s.3-11.

4. Общая характеристика наследственного права. Европейские перспективы, Украина, 2020, № 1, с. 131-138.

5. Современное состояние юридической науки Азербайджана. Право Украины, Украина, 2021, №  2, с. 19-24.

6. Elmi cəmiyyətlərin fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi. Metafizika jurnalı, 2021, cild 4, say 1, sıra 13, s. 26-37.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti

Müxtəlif beynəlxalq konfranslarda məqalə və məruzələrlə çıxış etmişdir (o cümlədən: Rusiya, Qazaxıstan və s.)

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

Elm Tarixi İnstitutu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, AZ1143, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115,  2 – ci mərtəbə.

Vəzifəsi

AMEA, Elm Tarixi İnstitutunun "Elmşünaslıq və elmin sosial problemləri" şöbəsinin baş elmi işçisi

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

 

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu

Zaur1965@yahoo.com