NOVRUZ AĞAGÜL OĞLU NURİYEV

 

Elektron resurslar

  1. https://science.academia.edu/NovruzNuriyev
  2. https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-0892-8041
  3. https://www.linkedin.com/in/novruz-nuriyev-8056618a/

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü

09.07.1990

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

 

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-          ixtisas şifri

-          ixtisasın adı

-          mövzunun adı

 

5721.01

Mətnşünaslıq; mənəvi-mədəni irsə dair qədim əlyazmaların işlənməsi (tərcüməsi, tədqiqi və nəşrə hazırlanması) (filologiya üzrə)

“Mirzə Nəsrullah Didə irsinin tekstoloji tədqiqi”

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-          ixtisas şifri

-          ixtisasın adı

-          mövzunun adı

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

7

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

 

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:

-          fəlsəfə doktorlarının sayı

-          elmlər doktorlarının sayı

 

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

Elmi əsərlərinin adları

 

1. Əndəlis dilçilik məktəbi və onun ərəb qrammatikasına gətirdiyi yeniliklər, Aida İmanquliyevanın 75 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2014, səh. 75-78

2. Mirzə Nəsrullah Didənin “Kitabün-Nəsayeh” əsərində insan xarakterinin səciyyəvi xüsusiyyətləri, Bakı Universitetinin Xəbərləri, Humanitar Elmlər seriyası, Bakı, “Bakı Universiteti”, 2015, №4, səh. 28-34

3. XIX əsr Şamaxı ədəbi mühitinin Mirzə Nəsrullah Didə yaradıcılığına təsiri, Filologiya məsələləri, Bakı, “Elm və təhsil”, 2016, №4, səh. 351-357 

4. Mirzə Nəsrullah Didənin “Kitabün-nəsayeh” əsəri və əxlaqi-didaktik məzmunlu görüşləri, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr edilmiş gənc tədqiqatçıların IV beynəlxalq elmi konfransının materialları, II kitab, Bakı, 2016, səh. 1142-1144

5. Azərbaycan ədəbiyyatında baharın təsviri və Mirzə Nəsrullah Didənin “Bahariyyə” əsəri klassik irsin davamı kimi. AMEA Xəbərləri, Humanitar Elmlər seriyası, Bakı, “Elm”, 2016, №2, səh. 209-213

6. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Daxili İşlər Orqanlarının fəaliyyəti, “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: tarixi retrospektivlik və müasirlik” mövzusunda keçirilən elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2018, səh. 46-53

7. Coğrafiyanın tarixinə dair oçerk, Bakı, “Elm”, 2018, 112 səh./həmmüəllif

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

Bakı Dövlət Universiteti, Sosial Elmlər və Psixologiya Fakültəsi, Social Statistics fənni (ing.dili) üzrə müəllim (2014-2015)

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Elm Tarixi İnstitutu, AZ1143, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115,  2 – ci mərtəbə.

Vəzifəsi

Elm Tarixinin Nəzəri və Metodoloji Problemləri şöbəsi, elmi işçi

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

(+994) 55 401 41 88

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu

novruznuriyev90@gmail.com