NAZİLƏ BAĞIR QIZI SOLTANOVA

 

Veb-sayt

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan şəhəri

Təvəllüdü

22.08.1962

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti , fizika fakultəsi

Elmi dərəcəsi

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru  

Elmi rütbəsi

dossent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-          ixtisas şifri

-          ixtisasın adı

-          mövzunun adı

 

-          07.00.10 – “elm ve texnika tarixi” 

-          “Akademik Həsən Abbullayevin elmi irsi”

-           

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-          ixtisas şifri

-          ixtisasın adı

-          mövzunun adı

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

100

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

52

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

26

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

1

Kadr hazırlığı:

-          fəlsəfə doktorlarının sayı

-          elmlər doktorlarının sayı

 

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycanda fizika elminin inkişafı XIX-XXəə.

Orta əsrlər Azərbaycanda dəqiq elmlərin inkişafının tarixi,

Elmi əsərlərinin adları

      

Kitabları

1   История развития физики в Азербайджане. Академик    Г.Б.Абдуллаев  LAP Germany 2014,  270с

2        Книга Физика в трактате  “Ат – Тахсил”  XI в. Бахманйара ал – Азербайджани  Баку, «Şərq – Qərb», Баку2012, 28 с.

3         Bəhmənyar əl-Azərbaycaninin “Ət-Təhsil” (“İdrak”) traktatında Fizik kitabı. XI əsr Bakı, “Şərq –Qərb” Nəşriyat evi, Bakı2012, 28 s.

4        Book Physics in treatise “At-Tahsil” (“Cognition”) XI century Bahmanyar al-Azerbaijani Baku “East-West” Baku2012, 28 p.

5        Some Questions Of Physics And Philosophy Of Avicenna And Bahmanyar Germany  LAP 2015,76 p.

6        Некоторые вопросы физики в философии Авиценны и Бахманйара. Germany LAP 2015, 87c.

7        Мудрецы средневековья Авиценна, Бахманйар и Низами о точных науках.  Germany LAP  2017, 226 c. 

8        Avicenna, Bahmanyar and Nizami about exact sciences (X – XII cc.)  Авиценна, Бахманйар и Низами о точных науках  (X –XII вв.). Raleigh, North Carolina, USA: Open Science Publishinq , 2017, 207p.

     9     Достойный сын своей земли –   академик       Г.Б.Абдуллаев.  A  worthy son of his land – academician G.B.Abdullayev Raleigh, North Carolina, USA: Open Science Publishinq , 2018, 221p

10.Восточный Эйнштейн – Али Джаван Radius. Baku.       2019. S.48 (Ч.О.Каджар)

 

Respublikada və xaricdə çap edilmiş əsərləri:

 

1.Солтанова Н.Б. Такого сына мать времени не родила… //Азербайджан и Азербайджанцы АМЕА Rəyasət Heyəti. Bakı №11-12.2001. s. 55-60.

2.Солтанова Н.Б. Он родился в разгар резни. //Азербайджан и Азербайджанцы АМЕА Rəyasət Heyəti. Bakı № 15-16.2001. s. 79-81.

3.Солтанова Н.Б. Достойный сын своей земли. /International scientific conference academician G.B.Abdullayev-85. part 2. Baku, Elm, 2003. C.121-123.

4.Солтанова Н.Б. Физика в Азербайджане (конец ХIX-начало ХХ вв.). появление первых научных центров. //AMEA Xəbərlər. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası, fizika və astronomiya XXiv  cild. №5. Bakı 2004. S. 180-185.

5.Солтанова Н.Б. Развитие физики в Азербайджане (1935-1944 гг.) // AMEA Xəbərlər. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası, fizika və astronomiya XXv  cild. №2. Bakı 2005. S. 194-203.

6.Солтанова Н.Б. Элемент под номером 34. Elm. 15 aprel 2005. 14 s.

7.Солтанова Н.Б. Основатель Азербайджанской школы физики. //Азербайджан и Азербайджанцы АМЕА Rəyasət Heyəti. Bakı №1-6.2005. s. 157-160.

8.Солтанова Н.Б. Институт Физики АН Азерб.ССР (1945-1955гг.). // AMEA Xəbərlər. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası, fizika və astronomiya XXv  cild. №5. Bakı 20 05. S. 247-257.

 9.У истоков физической науки. AMEA Xəbərlər. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası, fizika və astronomiya XXX cild, № 5,  Bakı 2010, s. 195-205

10. Təbriz rəsəxanasının banisi –Qütbəddin Şirazi (1236 – 1311) AMEA Elm və həyat№ 3-4 Bakı 2010s.20-21

 11.Elmin astanasında AMEA Azerbaijan Journal of Physics             Fizika Volume XVII  № 1, sector  Az, March, Bakı, 2011, s.20-23.

 12. Внимание к прошлому – не в этом ли секрет будущего? XII Respublika elmi konfransı – Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri AMEA Məhəmməd Füzuli adınaƏlyazmalar İnstitutu, Bakı, 3 iyun 2011.s. 85-94.

 13“Физика в “Познании” Бахманйара ал – Азербайджани” Nəsirəddin Tusinin 810 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq konfrans, Bakı, 16 iyun 2011 – ci il, s. 300-315.

 14.Физика в “Ат-Тахсил”e Бахманйар ал Азербайджани” Müasir şərqşünaslığın aktual problemləri Bakı, 01.06.2011 – ci il. Beynəlxalq konfrans. S. 130-132 AMEA – nın Şİ

15.“У порога науки” Rəyasət Heyyəti-nin Azərbaycanvə Azərbaycanlılar jurnalı, Bakı. 2012 № 3-4. S. 31-38

 16.Меткий глаз учёного Akademik Ziya Buniyadovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans, Bakı 07.04.2012, 23-25 s.

 17.Любимый ученик Авиценны – Бахманйар«Научная перспектива» № 7 / 2012 РФ, с. 44- 51

 18.  Некоторые вопросы физики Средневекового  Востока AMEA “Xəbərlər”  Fizika – riyaziyyat və texnika elmləri seriyası  Fizika və Astronomiya cild XXXII .№5 2012. Bakı s.137- 142

 19.Институт Физики.  У истоков рождения физики полупроводников в Азербайджане Azerbaijan Journal of Physics Fizika. 07.2013, vol. XIX, №2, section: Az.s.144-148

20.Наука - яркая звезда культуры. III Международная научно-практическая конференция АНРФ «Общество, культура, личность. Актуалные проблемы социально – гуманитарного знания» 5-6.02.2013. Прага. с. 138-139

 21.  Зодиак и Баку – Российский научный журнал              №1(39), 2014, с. 71-75.

22. «Книга весов мудрости» - сочинение по механике, гидростатике и другим дисциплинам физики. – AMEA Xəbərlər, cild XXXIV, №2, 2014, s. 137-143.

23.Шах мира науки – Вестник Педагогического Университета. Таджикистан. № 3-2 (58), 2014, с. 64-68.

24.Ренессанс Азербайджана. –Австрийский журнал гуманитарных и общественных наук, Asossiation for Advanced studies and higher GmbH “East-West” № 5-6, 2014, c.54

25.Азербайджанские ученые в средневековых рукописях – Elmi əsərlər, AMEA Tarix İnstitutu (nəşrdə).

 26.Теоремы: пара Туси и лемма Урди в модели Коперника – Tusinin xatirəsinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans – məruzə, 10 – 12. 09.2014 s.351 – 358. Bakı AMEA Riyaziyyat və mexanika institutu. toplama

 

 

27  Физика полупроводников и диэлектриков в Азербайджане Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, №9-10, September-Octomber, 2014, Austria, Vienna, p.156-161 (Австрийский журнал технических и естественных наук)  (Ч.Гаджар¸ Л. Караева¸ Н.Рагимов).

28.Университетские и Академические начала в Азербайджане (конец XIX – начало ХХ вв.)   <> №1-2, January-February,2015, p.33-44 (Австрийский журнал гуманитарных и общественных наук). г. Вена, Австрия).

29. There   couldn̓t be The West, if there was not The East. <>   vol4, №2, February, 2015, p 68-71

30. Problems of physics in the Middle Ages in the East  Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, №3-4,March - april, 2015, Austria,Vienna, p.59-63 (Австрийский журнал технических и естественных наук)

31. Нефть – Бизнес – Наука.  Российский научный журнал   3(46)̓2015,c34-40,РФ IF-0,28   (соавтор Л.В.Караева) РИНЦ

32.Институт физики и математики Академии Наук Азербайджана (Азерб.ССР) – головная организация по физике Se и Tl в СССР (вторая половина ХХ века) V International Scientific Conference “Global science. Development and novelty” Rim. February. 2017.pp36-41

33. Али Джаван – “Восточный Эйнштейн’’ V Международная научно-практическая конференция   «Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации»20 февраля 2019. г.Пенза РФ, с.18-21

34.Али Джаван Международный научный журнал «Путь науки» №2(60) февраль 2019 с.13-16, г.Волгоград РФ

35.Постулаты прошлого в теории нового времени Международная научно-практическая конференция  « Отечественная наука в эпоху изменений» Сборник материалов конференции Ч.6,V(10) 2015, с.27-29 РФ

 

 

1.       36. Elmin astanasında. AMEA Azerbaijan Journal of Physics Fizika Volume XVII  № 1, sector  Az, March, Bakı, 2011, s.20-23

 337. В Нахчыване обнаружены денежные эквиваленты эпохи Бронзы – раннего Железа. AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya institutunun Arxeoloq” jurnalı, №2, 2012 s. 35-40

38.Физика в трактате «Ат-Тахсил» («Познание») азербайджанского учёного XI в. Бахманйара ал-Азербайджани. Bakı Dövlət Üniversi tetinin Xəbərləri. Fizika - riyaziyyat və texnika elmləri seriyası №4  2012. 134-146 ВАК Азербайджана

 39.Изложение идей физики в романтическом контексте в трудах Низами   Гянджеви.   Научная перспектива №1(35) / 2013 РФ, c.64-69

40. Яркий представитель школы Авиценны (Шейх Раиса) – Бахманйар ал-Азербайджани. “Вестник Авиценны” Таджикский Государственный  Медицинский Университет  им. Ибн Сины, №3. Июль-сентябрь 2013г. c.117-123 IF-0,09 ВАК РФ

41.Ученые Азербайджана в сочинении Ибн ал-Фувати «Талхис маджима` ал- Адаб фи Му`джам ал-Алкаб».(«Словарь титулов»)  Российский научный журнал. 6 (37)'2013. РФ с. 16-19 IF- 0,268 РИНЦ

42 Зодиак и Баку. Российский научный журнал. №1 (39)'2014. РФ.  с.71-75  IF- 0,264 РИНЦ

43Шах мира науки. “Вестник Педагогического Университета” Таджикистан 2014 № 3-2(58) с. 64-68 ВАК РФ

44 Бронзовые браслеты – денежный эквивалент бронзовой эпохи.  «Austrian Journal of Humanities and Social  Sciences», №11-12 2014, Austria, Vienna. November-December¸р.27-30 (соавторы  Чингиз Каджар, Лейла Караева,  Низами Рагимов) IF-0,128 РИНЦ

45. «Книга весов мудрости» - сочинение по механике, гидростатике и другим дисциплинам физики.  AMEA Xəbərləri, Fizika-  riyaziyyat  və texnika elmləri seriyası. Fizika və astronomiya. Cild XXXIV №2, 2014, s. 137-143 ВАК Азербайджана

46 Ренессанс Азербайджана.   «Austrian Journal of Humanities and Social Sciences»  № 5-6/2014, с. 54-59 Austria, Vienna  “East-West” IF-0,128 РИНЦ

47. Пара Туси и лемма Урди у Коперника. Российский научный журнал, № 4(42)’ 2014  РФ c. 6-11 IF-0,264 РИНЦ

48.Пара Туси и лемма Урди в модели Коперника.  Riyaziyyatın, astronomiyanın tarixi, mövcud durumu və gələcəyə baxış.N.Tusinin xatirəsinə həsr olunmuş beynəlxalq konfras, 10-12.09. 2014,Bakı AMEA Riyaziyyat və mexanika institutu. toplama s. 351-358

49. Ученые Азербайджана в сочинениях Средневековья. «Austrian Journal of Humanities and Social Sciences» №1-2¸ January-February¸ 2015¸Р.45-48. Вена, Австрия IF-0,128. РИНЦ

50. There couldn’t be The West, if there was not The East. International Journal of Innovation Science  Research.Vol.4, №2, p.68-71. February, 2015 IF-4,62 Tomson Reuters     

51. Problems of physics in the Middle Ages in the East. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, №3-4, March - april, 2015, Austria,Vienna, p.59-63 IF-0,128 РИНЦ

52. Теоремы средневекового Востока в теориях Нового времени.  Национальная ассоциация ученых  5(10) 2015 РФ¸ с 27-29

53. Основатель Марагинской академической системы – Насир ад-Дин ат-Туси в хронологии науки.  II   Международная  мультидисциплинарная конференция «Наука как движущая антикризисная сила» Киев. Украина. 2015с.38-41

Коперн54.Коперик был знаком с «Марагинской революцией»?   Şərqin böyük dahisi      Nəsirəddin  Tusi NDU  Konfrans. Naxçıvan  s 174-178  20-21noyabr 2016

55.Soltanova, N.B The Maragha observatory instruments (XIII c.) // - Dubai, UAE. World Science №4(8), vol.4, April 2016 p.15-16. II International Scientific and Practical Conference “Methodology of Modern Research” March 28-29 2016İF- 1,5,Index Copernicus( 63.17)

56. Солтанова, Н.Б. Мы сегодня в них нуждаемся. // Новосибирск. Россия -Education №1 (19)/2016 часть 1 ХIХ Международной научно-практической конференции "Интеллектуальный капитал и способы его применения" c146-152

57. Saint Land of fires and Zodiac.  IJISR Jorunal-International Jopurnal of Innovation and Scientific Research-febral №1 vol 23  p.34-40 2016 IF-4,62 Tomson Reuters     

58. Водяные часы в Кюльтепе (Нахчыван, Азербайджан)  (II тыс. до н.э.).  IN  SITU  РФ   №1-2/2016  c.50-53 IF-0,56.   (соавторы  Чингиз Каджар, Лейла  Караева)

59. The  Maragha observatory instruments (XIII c.).   «World Science» №4(8), vol.4, April 2016 p.15-16  II International Scientific and Practical Conference “Methodology of Modern Research” Dubai,UAE. March 28-29 2016 IF-1,5 . Index Copernicus

60. Почему  Авиценна похоронен в  Хамадане.  «Austrian Journal of Humanities and Social Sciences», №3-4, p. 33-37 March-April 2016 Vienna  IF-0,128 РИНЦ

61. Приборы  Марагинской  обсерватории (XIII в).  American Scientific  journal №2 (2) vol2 2016 p.96-98  Н-index 5

56. Tom of Avicenna in Hamedan   Усыпальница  Авиценны в Хамадане. IJCR    IF-7.03 Tomson Reuters      International Journal of Current Research. Vol.9, Issuel, 01, pp. 45898-45901,Januar, 2017

62. Ancient Azerbaijans bronze bracelets – the cash  equivalent of the Bronze Age. IJISR  Journal –International Journal of Innovation and Scientific Research. ISSN 2351-8014 vol.30 №2 may 2017 pp 137-139. Tomson Reuters   IF -3.917     

63. Чем платили в Древнем Азербайджане. World Science .Dubai   №6 (22). Vol.6 june 2017 pp 26-28 IF-1,5, Index Copernicus

64. Научная мысль в средневековом Азербайджане.  AMEA Elm Tarixi İnstitutu tərəfindən  Bakı. “ Elm tarixi və elmşunaslıq: fənlərarası tədqiqatlar” I-ci Beynəlxalq Elmi Konfransı.29-31 oktyabr 2018 “ Elm və təhsil” 101-105s

65. Вопросы физики в трудах Бахманйара ал-Азербайджани. AMEA Fəlsəfə İnstitunda Respublika konfransı “ Azərbaycan və islam fəlsəfəsinin parlaq səhiffələri- şəxsiyyətlər, ideyalar. Bakı 20-21 dekabr 2018.

66. Soltanova, N.B.Pair of  Tusi and Lemma Urdi in the model of Copernicus.//IJDR International Journal of Development Research. may   2019Vol.09, issue,05, p27649-27651, IF-6,68 Tomson Reuters

67. The measure of time in the II millennium BC- Water clock. IJDR    International Journal of Development Research. Vol.09, issue,05, pp27649-27651, may   2019 IF-7,2 Tomson Reuters 

68. Pair of  Tusi and Lemma Urdi in the model of Copernicus.  IJDR    International Journal of Development Research. Vol.09, issue,06, pp28557-28560, June,  2019 IF -6,68 Tomson Reuters  

69.  Титан знаний.   “The way of science” «Путь науки» №3(73)2020, ISSN2311-2158, с.8-13,   IF-0.543 Index Copernicus

70.. «Марагинская революция» в астрономии Коперника. Вопросы истории №11-2ноябрь 2021с.137-146   Scopus, WoS 

 71.   Возрождение Востока – научная база Запада. American Scientific Journal Vol. 1 № 52 (2021 г.) P  4-9  H- Index -5

72.  Азербайджан – один из древних очагов цивилизации. III Международная научно-практическая    конференция,  «INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATIONS IN HUMAN LIFE»   22-24 сентября 2021 года,c.306-312Манчестер, Великобритания,

 

73. Каменные книги Древнего Азербайджана (Гобустан, Гямигайа).   IV Международной научно-практической дистанционной конференции

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

28-30 сентября 2021,c.313-323.Чикаго, США

 

74. Черное золото  Азербайджана    III Международной научно-практической конференции,«MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS»5-7 декабря 2021 г.Стокгольм, Швеция  c.135-146

 

75. Солтанова Н.Б. Первый газовый лазер. “2nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON THE HISTORY OF SCIENCE AND SCIENCE OF SCIENCE: INTERDISCIPLINARY STUDIES” on October 15, 2021 , Baku, Azerbaijan с.200-202

76.Сенсибилизированная      фоточувствительность электро  фотографических слоёв на основе Cd In Ga S4 в связующем. Всесоюзная конференция по электрографии, Москва.   ч. II 1988, с.170( Агаев В.Г.)

77.Müdriklik tərəzisi kitabı Elm və həyat. № 3-4, 1999.s.43-44Олигоэфиры и тройные соолигомеры для фоторецепторов.AMEA Fizika, 2000, № 2 s. 54-56.(Ибрагимов И.И.  Везиров Ш.С. Ибрагимова М.Д Асланов А.Д.)

78.Музыкальные меджлисыAzərbaycan İrs. Bakı, 2000, s. 30-32 Султанова А.

79.Müdriklik tərəzisi kitabı” haqqında Elm. № 23-24, 27.06.  2000

80.Tusi ulduzu yanında parlayan ulduz.Elm. № 11-12, 10.05.  2001

81.Сенсибилизация фоточувствительности электрофотографических слоёв на основе Cd In Ga S4 отжигом фотопроводника в парах серы. Fizika 2001 № 2. c.7, s. 32-34Elm. Bakı (Н.И.Ибрагимов,В.Г.Агаев, З.М.Абуталыбо-ва.)

82.Kristal musiqisi Elm. 14 yanvar 2002

83.Рухулла Ахундов, он же Сидги Рухулла Азербайджан и Азербайджанцы АМЕА Rəyasət Heyəti. Bakı № 7-8, 2002. s.96-100

84.The spectral distribution of the photosensitivity of the two-component electrophotogrophical layers of trigonal  Se/ Cd In Ga S4 Fizika. № 3-4. c.9. Bakı. 2003. s. 41-43 (Н.И.Ибрагимов, В.Г.Агаев)

85.Aydın Abdullayevin xatirəsinə Elm.9sentaybr2005.s.6 Ş.Ələkbərova

 86.Azərbaycanda fizikanin inkişafi.  I hissə Elm. 13.07. 2006 s.8 S.İskəndərov

87.Azərbaycanda fizikanin inkişafi.  II hissə Elm. 31.07. 2006 s.8

88.Azərbaycanda fizikanin inkişafi.  III hissə Elm. 22.08. 2006 s.8

89.Университетские и Академические начала в Азербайджане (конец XIX – начало ХХ вв.)   <> №1-2, January-February,2015, p.33-44 (Австрийский журнал гуманитарных и общественных наук). г. Вена, Австрия).

 

 

 

 

 

 

 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Xarici elmi jurnallarin redaksiya heyyətinin üzvü

1European Science Review, Austria,Vienna GİF-1,4,  H-index18, index Copernicus

2 Austrian journal  Humanities and social sciences, Austria,Vienn aGİF -0,128,H-index13

3.TheYoung Scholars Journal, Austria,Vienn

4 Science Forum, Japan, Tokio

5American Journal of Astronomy and Astrophysics

Elmi jurnalın ekspert rəyçisi -

6.European Academy of science Germany, Bonn,

 

Pedaqoji fəaliyyəti

1.       

Digər fəaliyyəti

1.       

Təltif və mükafatları

Elmi naliyətlərə görə

 1.”WORLD SCIENCE” DIPLOM, Dubay, UAE

2 Akademik Həsən Abdullayev adına I-dərəcə  mükafatın laureatı

3”Avropa Nəşr Mətbuat Evi” tərəfindən QIZIL medal (Ən yaxşı Vətənpərvər Təqdimatçı alim)

4.”Qafqaz – Media” İctimai Birliyinin təsis  etdiyi “TOMRİS” Diplomu

5 “Qafqaz – Media” İctimai Birliyinin tərəfindən “PƏRİXAN XATUN” Milli Mükafatı

6. “Qafqaz – Media” İctimai Birliyinin tərəfindən “MÜQƏDDƏS QƏLƏM SAHİBİ” Diplomu

7. “Qafqaz – Media” İctimai Birliyinin tərəfindən “HEYDƏR  ZİRVƏSİ” Diplomu

8.İLHAMLI  AZƏRBAYCAN   medalı

Əsas iş yeri və ünvanı

Elm Tarixi İnstitutu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, AZ1143, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115,  2 – ci mərtəbə.

Vəzifəsi

Аparıcı elmi işçi,dossent

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

(+994) 055 660 40 85

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu

Physics_nas@rambier.ru