TARİXŞÜNASLIQ VƏ MƏNBƏŞÜNASLIQ ŞÖBƏSİ

Tel.: (+994) 50 356 49 85

Elektron poçtu: zamrahov@gmail.com

Struktur bölmənin rəhbəri: t.ü.f.d., dos. Ziyad ƏMRAHOV

İşçilərin ümumi sayı: 4

Əsas fəaliyyət istiqamətləri: Azərbaycanın tarixşünas və mənbəşünas alimlərinin bioqrafiyalar və mətn yaradılması və öyrənilməsi; Azərbaycanın elm və texnika tarixi mənbəşünaslığının biblioqrafik və arxiv kataloqunun yaradılması; Azərbaycanın elm və texnika tarixinin tarixşünaslığının aparılması; XX əsrdə elm və texnikanın mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı; Azərbaycanın elm və texnikanın mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı;

Əsas elmi nəticələri: Azərbaycan tarixinin orta əsrlər, həmçinin XIX – XX əsrlər dövrü üzrə mənbə və arxiv materialları əsasında monoqrafiya və məqalələr dərc edilmiş, orta əsrlərdə Azərbaycanın elm tarixi ingilisdilli mənbələr əsasında tədqiq olunmaqdadır.