ELMŞÜNASLIQ VƏ ELMİN SOSİAL PROBLEMLƏRİ ŞÖBƏSİ

Tel.: (+994) 55 760 39 70

Elektron poçtu: salamlar_1982@mail.ru

Struktur bölmənin rəhbəri: f.ü.e.d. dos. Ələddin MƏLİKOV

İşçilərin ümumi sayı: 5

Əsas fəaliyyət istiqamətləri: Elmşünaslıq tarixi elmin araşdırma istiqaməti kimi; elmi-texniki biliklər müxtəlif tarixi mədəni dövrlərdə; elmin və cəmiyyətin immicinin sosial-psixoloji analizi; elmi yaradıcılığın motivasiyası; elmi kollektivlər və onlara rəhbərlik; elm və texnikanın öyrənilməsində sosioloji, fəlsəfi, statistik araşdırma metodları; Azərbaycanın elmi kadrlarının dinamikası; elmi miqrasiya; elmi potensialın və elmi fəaliyyətin qiymətləndirilməsi; elmi araşdırma nəticələrinin səviyyə və keyfiyyətinin indikatorları (elmetriya); Elmin iqtisadiyyatı; alimin etika və peşəkar məsuliyyəti; elm siyasəti; elm və texnikanın inkişafının planlaşdırılması və proqnozlaşdırılması;

Əsas elmi nəticələri: sosiologiya, yurisprudensiya, fəlsəfə, epistomologiya, iqtisadiyyat və elmmetriya üzrə monoqrafiya, kitab və məqlələr nəşr edilmişdir.