BAYRAM NURADDIN GULIYEV

 

 

Web-site

  1. https://science.academia.edu/BayramQuliyev
  2. https://www.researchgate.net/profile/Bayram_Quliyev
  3. https://orcid.org/0000-0001-5041-3645
  4. https://publons.com/researcher/3154693/bayram-quliyev/

Place of birth

The Republic of Azerbaijan, Jabrayil

Date of birth

20.03.1986

Education

Baku State University

Scientific degree

Ph.D. in History

Title

 

Topic of  PhD thesis:

-          specialty code

-          specialty name

-          topic name

 

-          5509.01 – “Historiography, Source Studies and Historical Research Methods”  

-          “The Azerbaijani culture in Ilkhanate period on the basis of English histeography”  

Topic of doctoral thesis:

-          specialty code

-          specialty name

-          topic name

 

Total number of printed scientific publications:

-           

38

Number of scientific publications printed abroad:

15

Number of papers published in journals indexed and abstracted in international databases

 

Number of patents and certificates of authorship

 

Staff training:

-          number of  PhD

-          number of  Doctor of sciences

 

Basic scientific achievements

History of Azerbaijan in XIII-XV centuries, Mongols, Ilkhanate, The history of Azerbaijani Culture, History Medicine, The Book of Dedem Qorqud,

Names of scientific works

Books

1. Azərbaycan tibb tarixinin qaynaqları və tarixşünaslığı. Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2019, 288 s.

2. “Kitabi Dədəm Qorqud” və onun “Türkmən Səhra” nüsxəsi (transliterasiya, fotofaksimilə, qeyd və şərhlər). Ankara, Türkkitab.Az., 2020, 136 s.

 

Local and foreign Scientific Works

1. Azərbaycanın böyük elm xadimi Nəsirəddin Tusi // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2014, №3, səh. 157-162.

2. Elxanilər dövründə Azərbaycanın dini və xatirə tikililəri (ingilisdilli tarixşünaslıq üzrə) // Azərbaycan xalçaları, c 5, Bakı, 2015, № 17, səh. 86-91

3. XIII – XIV əsrlər Azərbaycanın musiqi tarixi (ingilisdilli tarixşünaslıq əsasında) // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2015, №4, səh. 134-138

4. XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycanda tibb elmi (ingilisdilli tarixşünaslıq üzrə) // Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XX respublika elmi konfransının materialları (toplu). I cild. Bakı, 2016, səh. 495-497

5. История архитектуры Азербайджана в XIII – XIV веках (по англоязычной историографии) // Третьих Всероссийский (с международным участием) историко-этнографические чтения посвященные памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича. (Сборник) ч1. M, 2016, стр.  181-186

6. Büyük İslam âlimi, bilim ülkesinin şahı - Nasirüddin Tusi // Yeni Türkiye. Orta doğu özel sayısı – IV. Ankara, 2016, sayı 85, sayfa. 587-593

7. К Описанию Архитектуры Азербайджана В Периоды Ильханата (по англоязычной историографии) // Сборник научных работ «Гилея: научный вестник». Киев, 2016, Выпуск 111 (8), стр. 140-142

8. Elxanilər dövründə Azərbaycanda tibbi biliklər  (ingilisdilli tarixşünasliq əsasinda) // Gənc alimlərin I beynəlxalq elmi konfransı (toplu). I hissə. Gəncə, 2016, səh. 164-167

9. Şəms Təbrizi və onun təsəvvüfə dair bəzi fikirləri (ingilisdilli tarixşünaslıq üzrə) // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Tarix institutu. Elmi əsərlər. Cild 59, Bakı, 2016, № 1, səh. 24-30

10. Elxanilər dövründə Azərbaycanda təhsil  (ingilisdilli tarixşünaslıq əsasında) // “Müstəqil Azərbaycanın 25 il ərzində keçdiyi tarixi yol” mövzusunda keçirilən elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2016, səh.

73-75

11. Şəmb-e Qazan kompleksi və onun Azərbaycan təhsil sistemində yeri (ingilisdilli tarixşünaslıq əsasında) // Tarix və onun problemləri. Bakı, 2017, №1, səh. 287-290

12. XIII-XIV əsr Azərbaycan ədəbiyyati tarixi (ingilisdilli tarixşünasliq üzrə) // Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri VIII beynəlxalq konfransının materialları. Bakı, 2017, səh. 479-480

13. XIII-XIV əsrlər Azərbaycan mədəniyyətinin ingilisdilli tarixşünasliqda əksinə dair // Tarix və onun problemləri. Bakı, 2017, №3, səh. 315-319

14. Elxanilər dövrü Azərbaycanın xəttatliq və  miniatür tarixinə qissa bir nəzər (ingilisdilli tarixşünasliq üzrə) // Azərbaycan xalçaları, c 7, Bakı, 2017, № 24, səh. 125-129

15. XIII – XIV əsrlər Azərbaycan hüquq tarixinə qisa bir nəzər // Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan respublikasının beynəlxalq cəmiyyətə inteqrasiyası və hüquqi dövlət quruculuğunda hüquq elminin müasir İnkişaf tendensiyaları” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-Praktiki konfrans. 14 dekabr 2018-ci il, səh. 259-261

16. Orta əsrlər Azərbaycan tarixinə dair xarici tarixşünaslığa tənqidi bir baxış // Yeni Türkiye. Azerbaycan özel sayısı – II. Ankara, 2019, sayı 108, 14-29

17. “Kitabi Dedem Korkut”un Şimdiye Kadar Az Araştırılmış, Çelişkili Bazı Konuları Üzerine Bir Değerlendirme // Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni ve Deli Dönmeze Ad Verme Çalıştayı`nın Betiği, İstanbul, Kutlu Yayınevi, 2020, s. 49-56

18. Характеристика науки в период Ильханата // Международной научной конференции  Института истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН  (30 mart-3 aprel 2020-ci il) 

19. Dede Korkut Kitabı üzerine Araştırmalar // Türk Söz İle Kültür Varlıklarının İzinde. Türkbilim Araştırmaları Dizisi. Birinci Kitap. Baş Editör: Timur Kocaoğlu.  İstanbul, Kutlu Yayınevi, 2020

20. The Technical and Natural science in period of İlkhanates // Collection of Materials of The international Online Symposium "Kazakhstan and the Turkic world: actual problems in the field of social sciences" (27 April 2021)  Нұр-Сұлтан, 2021

21. Mirzə Rəfianın “Dəsturül-müluk” əsəri Azərbaycan hüquq tarixinin öyrənilməsi üçün mənbə kimi // Hüquqi Müstəvi. Bakı, 2021, № 2(6)

22. Orta əsrlərə dair Qaynaqlarda Azərbaycan, İran və onların əhalisi // Azərbaycan Araşdırmaları. Təbriz, 2021, № 3

23. The basics and principles of the methodology of the History of Science // “Elm tarixi və elmşünaslıq: fənlərarası tədqiqatlar” mövzusunda II Beynəlxalq elmi konfransın materialları (15 oktyabr 2021). Bakı, 2021

24. Türkçenin ortak Latince alfabesi ve bu alfabeye göre orhun yazıtlarının harf çevirileri ve çevri yazıları üzerine // Türkbilimde Arayışlar: Timur Kocaoğlu Armağanı, Birinci kitap. Editör Aleyna malkoç. İstanbul, Kutlu Yayınevi, 2022

Membership with international and foreign scientific organizations

 

Pedagogical activity

  1. Khazar University, The Department of History and Archeology.

 

Other activities

1. He has presented articles and reports in various international and scientific journals and conferences. (Including: Russia, Iran, Turkey and ...)

2. Reviewer in international journals, Deputy Editor-in-Chief of JHSSS journal

Awards and prizes

 

Main place of work and its address

Azerbaijan National Academy of Sciences, Institute of the History of Science, AZ1143, Azerbaijan Republic, Baku, H. Javid ave. 115

Position

The Head of the Department of Theoretical and Methodological Problems of the History of Science (acting)

Office phone

 

Mobile

(00994) 050 585 31 13

Home

 

Fax

 

E-mail

bayramqulusoy@yahoo.com