NOVRUZ AGAGUL NURIYEV

 

Electronic resources

  1. https://science.academia.edu/NovruzNuriyev
  2. https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-0892-8041
  3. https://www.linkedin.com/in/novruz-nuriyev-8056618a/

Place of birth

Baku city, Azerbaijan Republic

Date of birth

09.07.1990

Education

Baku State University

Scientific degree

 

Title

 

Topic of PhD thesis:

-         specialty code

-         specialty name

-         topic name

 

5721.01

Textology; Development of ancient manuscripts on spiritual and cultural heritage (translation, research and preparation for publication) (on philology)

"Textological study of the heritage of Mirza Nasrullah Dida"

Total number of printed scientific publications:

7

Number of scientific publications printed abroad

 

Number of papers  published in journals indexed and abstracted in international databases

 

Number of patents and certificates of authorship

 

Staff training:  

- number of  PhD

 

Basic scientific achievements

 

Names of scientific works

1. Əndəlis dilçilik məktəbi və onun ərəb qrammatikasına gətirdiyi yeniliklər, Aida İmanquliyevanın 75 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2014, səh. 75-78

2. Mirzə Nəsrullah Didənin “Kitabün-Nəsayeh” əsərində insan xarakterinin səciyyəvi xüsusiyyətləri, Bakı Universitetinin Xəbərləri, Humanitar Elmlər seriyası, Bakı, “Bakı Universiteti”, 2015, №4, səh. 28-34

3. XIX əsr Şamaxı ədəbi mühitinin Mirzə Nəsrullah Didə yaradıcılığına təsiri, Filologiya məsələləri, Bakı, “Elm və təhsil”, 2016, №4, səh. 351-357 

4. Mirzə Nəsrullah Didənin “Kitabün-nəsayeh” əsəri və əxlaqi-didaktik məzmunlu görüşləri, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr edilmiş gənc tədqiqatçıların IV beynəlxalq elmi konfransının materialları, II kitab, Bakı, 2016, səh. 1142-1144

5. Azərbaycan ədəbiyyatında baharın təsviri və Mirzə Nəsrullah Didənin “Bahariyyə” əsəri klassik irsin davamı kimi. AMEA Xəbərləri, Humanitar Elmlər seriyası, Bakı, “Elm”, 2016, №2, səh. 209-213

6. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Daxili İşlər Orqanlarının fəaliyyəti, “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: tarixi retrospektivlik və müasirlik” mövzusunda keçirilən elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2018, səh. 46-53

7. Coğrafiyanın tarixinə dair oçerk, Bakı, “Elm”, 2018, 112 səh./həmmüəllif

Membership with international and foreign scientific organizations

 

Pedagogical activity

Baku State University, Faculty of Social Sciences and Psychology, Teacher of Social Statistics (2014-2015)

Other activities

 

Awards and prizes

 

Main place of work and its address

Institute of the History of Science of ANAS, AZ1143, Azerbaijan, Baku, H.Javid ave., 115 

Position

Department of Theoretical and Methodological Problems of the History of Science, researcher

Office phone

 

Mobile

(+994) 55 401 41 88

Home phone

 

Fax

 

E-mail

novruznuriyev90@gmail.com