TƏBİƏT VƏ DƏQİQ ELMLƏR TARİXİ ŞÖBƏSİ

Elektron poçtu: skazka-alin@mail.ru

İşçilərin ümumi sayı: 3

Əsas fəaliyyət istiqamətləri: Təbiət, dəqiq və texniki elmlərin inkişaf mərhələləri, qədim sivilizasiyalarda elmi və texniki inkişaf; Antik dövrdə elm və texnika; orta əsrlər Müsəlman Şərqində elmi –texniki biliklər və nailiyyətlər; elmi araşdırmaların yeni prinsipləri; elm və texnikanın prioritet istiqamətləri.

Əsas elmi nəticələri: Təbiət və dəqiq elmlərin genezisi və müasir durumu öyrənilir. Azərbaycanda coğrafiya, biologiya, fizika, kimya və astronomiya üzrə oçerklər nəşr olunmuşdur. Hazırda tibb və riyaziyyat elmlərinin tarixi üzrə araşdırmalar aparılır.