ELM TARİXİNİN NƏZƏRİ VƏ METODOLOJİ PROBLEMLƏRİ ŞÖBƏSİ


Elektron poçtu: dilara_vagabova@mail.ru

İşçilərin ümumi sayı: 1

Əsas fəaliyyət istiqamətləri: Elm və texnika tarixinin öyrənilməsinin yeni metodlarının inkişafı; Elm və texnika tarixində riyazi metodlar və modelləşdirmə; elm tarixinin nəzəri və metodoloji problemlərinin işlənməsi; elmşünaslıq üzrə araşdırmalarının metodologiyası; elmi-tarixi faktların fəlsəfi dərki və ictimailəşdirilməsi; elm və texnika tarixinin araşdırılma texnologiyalarının digər innovativ metodları.

Əsas elmi nəticələri: Təbiət və dəqiq elmlərin nəzəriyyəsi və metodologiyası sahəsində məqalələr dərc edilmişdir.